Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Belangrijk

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website (hierna genoemd de "Website"). Wij verzoeken u deze voorwaarden (hierna genoemd de "Voorwaarden") te lezen alvorens de Website te gebruiken. De Website wordt beheerd door Matrix Nederland (hierna genoemd "Matrix") gevestigd te Scorpius 1 in Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 28056580 0000. Door de Website te gebruiken geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de Voorwaarden onder welke Matrix u toegang verschaft. Matrix kan de Voorwaarden wijzigen. Derhalve wordt u verzocht de voorwaarden te bekijken, telkens wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt. Als u enig moment niet akkoord bent met de Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken. Matrix kan van tijd tot tijd wedstrijden uitschrijven en/of promotionele acties voeren via de Website. Daarvoor zullen, indien nodig, aparte voorwaarden worden bekendgemaakt die op dergelijke wedstrijden en promotionele activiteiten van toepassing zijn.

Betrouwbaarheid

Hoewel Matrix ernaar streeft dat de informatie waartoe toegang wordt verkregen via de Website juist is, geeft Matrix geen garanties omtrent de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie of materiaal op de Website. 

Links naar de website

Websites of pagina's waaraan de Website is gelinkt, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet beoordeeld door Matrix. Matrix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of pagina's die zijn gelinkt aan of die linken naar deze website. Matrix accepteert geen verantwoordelijkheid of wettelijke verplichtingen voor enige schade als gevolg van een verwijzing naar een locatie op enige gelinkte website. 

Intellectueel eigendom

De Website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties, artwork, namen, logo's, handelsmerken, service-merken en ander materiaal (hierna te noemen de ''Inhoud'') is beschermd door auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht en/of ander eigendomsrecht. De Inhoud omvat zowel inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door Matrix, als inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door derden en waarvoor Matrix een licentie heeft gekregen. Alle individuele artikelen, verslagen en andere elementen die onderdeel uitmaken van de Website, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. U verklaart zich te zullen houden aan alle van toepassing zijnde regels en wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

U mag geen gebruik maken van de handelsnaam ‘Matrix’ of enige merknaam, zonder daarvoor vooraf specifieke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van Matrix.

U verklaart Matrix meteen schriftelijk in te zullen lichten zodra u wetenschap krijgt van enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Website door enige partij, of van enige bewering dat de Website, of iets uit de Inhoud van de Website, inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht of ander contractueel recht van enig partij danwel dat er sprake is van andersoortig wederrechtelijk gebruik. 

Licentie en download-rechten

U verkrijgt geen rechten of licenties voor de Website en/of de Inhoud anders dan het beperkte recht om de Website te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden. Informatie downloaden is slechts toegestaan onder de stricte voorwaarden zoals die zijn gesteld in deze paragraaf. Tenzij op de wijze zoals uiteengezet in deze paragraaf, mag u niets van de Website of de Inhoud kopiëren, reproduceren, opnieuw compileren, decompileren, demonteren, nabouwen, reverse engineeren, distribueren, uitgeven, tonen, uitvoeren, wijzigen, uploaden om te bewerken, versturen of op enige andere manier een deel van de Website gebruiken.

Downloaden is door Matrix alleen toegestaan onder de voorwaarden dat:

  • er niet meer dan één uitgeprinte versie wordt gemaakt van het gedownloade en dat er niet meer kopieën van die uitgeprinte versie worden gemaakt;
  • u alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik maakt van een gedownloade en/of uitgeprinte versie; en
  • u alle auteursrechtvermeldingen op de gedownloade en/of uitgeprinte versies handhaaft en zich houdt aan de inhoud van deze voorwaarden.

Bovendien mag u niet de Inhoud of enig deel daarvan te koop aanbieden of verkopen of via enig ander medium verspreiden (waaronder distributie via televisie-signalen, radio-communicatie of computernetwerk). U mag geen enkel deel van de Website beschikbaar stellen als deel van een andere website, niet per hyperlink framing op het internet noch anderszins. De Website en de Inhoud mogen niet worden gebruikt om een database op te zetten noch voor de distributie van database-websites. Voorts mag de Website of de Inhoud niet (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u of derden.

Toestemming

Indien u informatie wenst over het verkrijgen van toestemming van Matrix om iets uit de Inhoud te gebruiken of wanneer u uw website aan de Website wilt linken, e-mail uw verzoek dan naar [email protected] 

Geen garantie

De Website en de Inhoud worden als zodanig aan u aangeboden dat Matrix garanties van welke aard dan ook uitsluit met betrekking tot het gebruik (van de informatie). Voorts accepteert Matrix geen aansprakelijkheid voor functies binnen de Website en geeft Matrix geen garantie dat de Website ononderbroken of zonder fouten zal functioneren of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

Matrix garandeert niet dat de Website toepasbaar is op uw computerapparatuur of dat de Website, of diens server, fout- of virusvrij en/of zonder wormen en/of ''Trojaanse paarden'' is. Matrix is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van dergelijke destructieve elementen.

Matrix is niet aansprakelijk voor Inhoud die is verschaft door derden. Matrix is ook niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid of de voortdurende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en telefoonapparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. 

Beperking van aansprakelijkheid

U erkent dat gebruik van de Website, inclusief de Inhoud, voor eigen risico is. Indien u niet tevreden bent met de Website, de Voorwaarden of iets uit de Inhoud wordt u aangeraden het gebruik van de website te beëindigen.

Matrix sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het al of niet nakomen van overeenkomsten, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Matrix, haar werknemers of derden waarvan Matrix zich bedient.

Mocht deze uitsluiting van aansprakelijkheid in een bepaald concreet geval niet van toepassing worden verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Matrix beperkt tot het bedrag dat in dat concrete geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Matrix wordt uitbetaald. 

Lokale wetten en voorschriften

De Website is niet bedoeld voor personen die zich bevinden in een land waar, om welke reden dan ook, de publicatie of beschikbaarheid van deze Website is verboden. Diegenen voor wie dergelijke verbodsbepalingen gelden, dienen zich geen toegang te verschaffen tot de Website.

Matrix beweert niet dat ofwel de Website ofwel de Inhoud geschikt is voor gebruik of toegestaan is door lokale wetgeving. Het openen van de Website gebeurt op eigen initiatief en men is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde lokale wetten of voorschriften; in geval van twijfel dient u juridisch advies in te winnen. 

Vrijwaring

Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar 'uw gebruik' van de Website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de Website krijgen met behulp van uw computer.

 

U gaat akkoord met de vrijwaring van Matrix, haar werknemers of derden waarvan Matrix zich bedient, van en tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op of het gevolg zijn van :

  • uw gebruik van de Website;
  • enige schending door u van de Voorwaarden;
  • een claim dat gebruik van de Website door u:

(a) inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden, of recht van persoonlijkheid of publiciteit, of

(b) lasterlijk of smadelijk is of anderzijds resulteert in letsel of schade aan derden;

  • enige weglatingen, aanvullingen, tussenvoegingen of wijzigingen aan, of ongeautoriseerd gebruik van de Website door u; of
  • onjuiste voorstelling of schending van door u gegeven voorstelling of garantie, hierin bevat. U gaat akkoord met het betalen aan Matrix, haar werknemers of derden waarvan Matrix zich bedient, van alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) en (schade)vergoedingen die zijn opgelegd in verband met een aanspraak van een derde.

Beëindiging

Matrix is gerechtigd het gebruik van de Website en de Inhoud op elk moment te beëindigen. Indien Matrix de toepasselijkheid van deze voorwaarden beëindigt, zal Matrix u e-mailen op het adres dat u bij registratie heeft doorgegeven en u wordt geacht dit binnen een uur na verzending te hebben ontvangen. Beëindiging zal vanaf dat moment gelden. U bent verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van enigerlei wijzigingen in uw e-mailadres. Wijzigingen kunt u doorgeven via [email protected] 

Wijzigingen in de website

U accepteert dat Matrix het recht heeft om naar eigen inzicht de inhoud of technische specificaties van enigerlei aspect van de Website op elk willekeurig moment kan wijzigen. Voorts accepteert u dat dergelijke veranderingen kunnen resulteren in de mogelijkheid dat u geen toegang kunt krijgen tot de website. 

Verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van Matrix met betrekking tot schending van een verplichting op grond van deze voorwaarden, geldt slechts in het individuele geval. Een stilzwijgende verklaring van afstand van Matrix kan niet worden aangenomen. Eventueel 'stilzitten' van Matrix impliceert niet dat Matrix daarmee haar rechten heeft verwerkt enig rechtsmiddel aan te wenden. 

Geldende wet en jurisdictie

De Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet en partijen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter. Geschillen tussen Matrix en u zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter volgens Nederlands recht. 

Select a location

Select a language